Танилцуулга

Өнөө цагийн байгууллага, компанийн дотоод, гадаад харилцаа холбооны 70% нь и-мэйлээр явагдаж байна. Тиймээс албан болон хувийн харилцаа холбооны хамгийн чухал суваг болсон и-мэйлийг зөв зохистой хэрэглэх талаар хувь хүмүүс, албан байгууллагууд зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлсийн талаар энэхүү курсээр сургах болно.